» Duyurular » VERGİ KAYDI TERK DURUMUNDAKİ ÜYELERİNİZ HAKKINDA

VERGİ KAYDI TERK DURUMUNDAKİ ÜYELERİNİZ HAKKINDA

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “üyelik şartları” başlıklı 7 nci maddesinin (c) bendinde “Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak” hükmü yer almakta olup bu hüküm doğrultusunda esnaf ve sanatkârların esnaflık vasfını kazanabilmeleri için vergi kayıtlarının bulunması ya da vergiden muaf olmaları şartı getirilmiştir. 


Aynı Kanunun “Üyeliğin son bulması” başlıklı 8 inci maddesinde; “vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyen üyelerin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilmesi; durumun sicile bildirilerek kaydın silinmesinin temin edilmesi ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilmesi” hüküm altına alınmıştır. 


Diğer yandan;

 5362 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendinde; “Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak”  oda yönetim kurullarının görevleri arasında sayılmıştır.

 

Bu hükümler doğrultusunda ;


Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinde yer alan Oda Modülüne "Maliye Kaydı Terk Görünen Üyeler" bölümü eklenmiştir. Bu bölümde son altı aylık süre dikkate alınarak, vergi kayıtlarını terk etmiş fakat oda kayıtları faal görünen üyeler listelenmiştir.

Oda yönetim kurulunca;

1.   Bu bölümde listelenen üyelerin vergi kayıtlarının, üye detay sayfalarında yer alan "Maliye Bilgileri" bölümünü de kullanılarak kontrol etmeleri,

2.   Üyelerinin vergi durumlarını güncellemeleri ve vergi kayıtlarının terk tarihinden itibaren altı ayı dolmuş esnaf ve sanatkârların, oda üye kayıtlarının silinmesine yönetim kurulları tarafından karar verilmesi,

3.    Durumun sicile bildirilerek oda kaydının silinmesinin temin edilmesi

4.    Kaydı silinen üyenin tebligat adresine, on gün içinde oda kaydının silindiğinin yazılı olarak bildirilmesi,

5.    Konuyla ilgili iş ve işlemlerin 30.12.2014 tarihine kadar tamamlanması konusunda;


Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.